Més informació sobre les galetes (cookies)

Més informació sobre les galetes (cookies)
Què és una galeta (cookie)?
Una galeta (cookie) és un fitxer de text inofensiu que s’emmagatzema al seu navegador quan vistè visita gairebé qualsevol pàgina web. L’utilitat de la galeta és que la web sigui capaç de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquella pàgina. Malgrat molta gent no ho sap, les galetes es porten utilitzant des de fa 20 anys, quan varen aparèixer els primers navegadors per la World Wide Web.
 
Què NO és una galeta (cookie)?
No és un virus, ni un troià, ni un cuc, ni spam, ni spyware, ni obre finestres pop-up.
 
Quina informació emmagatzema una galeta (cookie)?
Les galetes no acostumen a emmagatzemar informació sensible sobre vostè, com targetes de crèdit o dades bancàries, fotografies, dades de la seva identificació o informació personal, etc. Les dades que guarden son de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, etc.
El servidor web no associa a vostè com a persona sinó al seu navegador web. De fet, si vostè navega habitualment amb un navegador i prova a navegar per la mateixa web amb un altre navegador diferent veurà que la web no s’en adona que es vostè la mateixa persona per que en realitat està associant el navegador, no la persona.
 
Quins tipus de galetes (cookies) existeixen?
. Galetes tècniques: Son les més elementals i permeten, entre d’altres coses, saber quan està navegant un ésser humà o una aplicació automatitzada, quan navega un usuari anònim i un registrat, tasques bàsiques pel funcionament de qualsevol web dinàmica.
. Galetes d’anàlisi: Recullen informació sobre el tipus de navegació que està realitzant, les seccions que més utilitza, productes consultats, franja horària d’us, idioma, etc.
. Galetes publicitàries: Mostren publicitat en funció de la seva navegació, el país de procedència, idioma, etc.
 
Què son les galetes (cookies) pròpies i les de tercers?
Les galetes pròpies son les generades per la pàgina web que està visitant i les de tercers son les generades per serveis o proveïdors externs com altres pàgines web.
 
Què passa si desactivo les galetes (cookies)?
Per entendre l’abast que pot tenir desactivar les galetes, llistem alguns exemples:
. No podrà compartir continguts d’aquesta web en altres webs o qualsevol altra xarxa social.
. La pàgina web no podrà adaptar els seus continguts a les seves preferències personals, com acostuma a succeir a les botigues online.
. No podrà accedir a l’àrea personal de la web.
. No serà possible personalitzar les seves preferències geogràfiques com l’hora, divisa o idioma.
. La pàgina web no podrà realitzar analítiques web sobre visitants i tràfic a la web, el que dificultarà que la web sigui competitiva.
. No podrà escriure al blog, no podrà adjuntar fotos, publicar comentaris, valorar o puntuar continguts. La web tampoc podrà saber si vostè és un ésser humà o una aplicació automatitzada que publica spam.
. No es podrà mostrar publicitat per sectors, el que reduirà els ingressos publicitaris de la web.
. Totes les xarxes socials utilitzen galetes. Si les desactiva no podrà utilitzar cap xarxa social.
 
Es poden eliminar les galetes (cookies)?
Sí. No només eliminar, també bloquejar, de forma general o particular per un domini específic. 
Per eliminar les galetes d’una web vostè ha d’anar a la configuració del seu navegador i allí podrà cercar les associades al domini en qüestió i procedir a la seva eliminació.
 
Configuració de les galetes (cookies) pels navegadors més populars
 
– A continuació indiquem com accedir a les galetes del navegador Chrome. Nota: aquests passos poden variar en funció de la versió del navegador:
. Vagi a Configuració o Preferències a través del menú Arxiu o bé clicant l’icona de personalització que apareix a dalt a la dreta.
. Veurà diferents seccions, cliqui l’opció Mostrar opcions avançades.
. Vagi a Privacitat, Configuració del contingut.
. Seleccioni Totes les galetes (cookies) i les dades de llocs web.
. Apareixerà un llistat amb totes les galetes ordenades per domini. Per que li sigui més fàcil trobar les galetes d’un determinat domini, introdueixi parcial o totalment l’adreça al camp Cercar galetes.
. Després de realitzar aquest filtre apareixeran a la pantalla una o vàries línies amb les galetes de la web sol·licitada. Ara només ha de seleccionar-la i polsar X per procedir a l’eliminació.
 
– A continuació indiquem com accedir a les galetes del navegador Internet Explorer. Nota: aquests passos poden variar en funció de la versió del navegador:
. Vagi a Eines, Opcions de Internat.
. Cliqui a Privacitat.
. Trii i ajusti el nivell de privacitat que desitgi.
 
– A continuació indiquem com accedir a les galetes del navegador Firefox. Nota: aquests passos poden variar en funció de la versió del navegador:
. Vagi a Opcions o Preferències segons el seu sistema operatiu.
. Cliqui a Privacitat.
. A Historial trii Utilitzar una configuració personalitzada pel historial.
. Ara veurà l’opció  Acceptar cookies, pot activar-la o desactivar-la segons les seves preferències.
 
– A continuació indiquem com accedir a les galetes del navegador Safari per OSX. Nota: aquests passos poden variar en funció de la versió del navegador:
. Vagi a Preferències, després a Privacitat.
. Aquí veurà l’opció Bloquejar cookies per tal que ajusti el tipus de bloqueig que desitja realitzar.
 
– A continuació indiquem com accedir a les galetes del navegador Safari per iOS. Nota: aquests passos poden variar en funció de la versió del navegador:
. Vagi a Ajustos, després Safari.
. Vagi a Privacitat i Seguretat, veurà l’opció Bloquejar cookies per tal que ajusti el tipus de bloqueig que desitja realitzar.
 
– A continuació indiquem com accedir a les galetes del navegador per dispositius Android. Nota: aquests passos poden variar en funció de la versió del navegador:
. Executi el navegador, segueixi per la tecla Menú i després Ajustos.
. Vagi a Seguretat i Privacitat, veurà l’opció Acceptar cookies per tal que activi o desactivi la casella.
 
– A continuació indiquem com accedir a les galetes del navegador per dispositius Windows Phone. Nota: aquests passos poden variar en funció de la versió del navegador:
. Obri Internet Explorer, després Més i Configuració.
. Ara pot activar o desactivar la casella Permetre cookies.
 
———————————————
 
Más información sobre las cookies
 
¿Qué es una cookie?
Una cookie es un fichero de texto inofensivo que se almacena en su navegador cuando visita casi cualquier página web. La utilidad de la cookie es que la web sea capaz de recordar su visita cuando vuelva a navegar por esa página. Aunque mucha gente no lo sabe las cookies se llevan utilizando desde hace 20 años, cuando aparecieron los primeros navegadores para la World Wide Web.
 
¿Qué NO ES una cookie?
No es un virus, ni un troyano, ni un gusano, ni spam, ni spyware, ni abre ventanas pop-up.
 
¿Qué información almacena una cookie?
Las cookies no suelen almacenar información sensible sobre usted, como tarjetas de crédito o datos bancarios, fotografías, datos de su identificación o información personal, etc. Los datos que guardan son de carácter técnico, preferencias personales, personalización de contenidos, etc.
El servidor web no le asocia a usted como persona si no a su navegador web. De hecho, si usted navega habitualmente con un navegador y prueba a navegar por la misma web con un navegador diferente verá que la web no se da cuenta que es usted la misma persona porque en realidad está asociando al navegador, no a la persona.
 
¿Qué tipo de cookies existen?
. Cookies técnicas: Son las más elementales y permiten, entre otras cosas, saber cuándo está navegando un humano o una aplicación automatizada, cuándo navega un usuario anónimo y uno registrado, tareas básicas para el funcionamiento de cualquier web dinámica. 
. Cookies de análisis: Recogen información sobre el tipo de navegación que está realizando, las secciones que más utiliza, productos consultados, franja horaria de uso, idioma, etc. 
. Cookies publicitarias: Muestran publicidad en función de su navegación, su país de procedencia, idioma, etc.
 
¿Qué son las cookies propias y las de terceros?
Las cookies propias son las generadas por la página que está visitando y las de terceros son las generadas por servicios o proveedores externos como otras páginas web.
 
¿Qué ocurre si desactivo las cookies?
Para que entienda el alcance que puede tener desactivar las cookies le mostramos unos ejemplos:
. No podrá compartir contenidos de esta web en otras webs o cualquier otra red social.
. El sitio web no podrá adaptar los contenidos a sus preferencias personales, como suele ocurrir en las tiendas online. 
. No podrá acceder al área personal de esa web.
. No será posible personalizar sus preferencias geográficas como franja horaria, divisa o idioma.
. El sitio web no podrá realizar analíticas web sobre visitantes y tráfico en la web, lo que dificultará que la web sea competitiva.
. No podrá escribir en el blog, no podrá subir fotos, publicar comentarios, valorar o puntuar contenidos. La web tampoco podrá saber si usted es un humano o una aplicación automatizada que publica spam.
. No se podrá mostrar publicidad sectorizada, lo que reducirá los ingresos publicitarios de la web.
. Todas las redes sociales usan cookies. Si las desactiva no podrá utilizar ninguna red social.
 
¿Se pueden eliminar las cookies?
Sí. No sólo eliminar, también bloquear, de forma general o particular para un dominio específico.
Para eliminar las cookies de un sitio web debe ir a la configuración de su navegador y allí podrá buscar las asociadas al dominio en cuestión y proceder a su eliminación.
 
Configuración de cookies para los navegadores más populares
 
– A continuación le indicamos cómo acceder a las cookies del navegador Chrome. Nota: estos pasos pueden variar en función de la versión del navegador:
. Vaya a Configuración o Preferencias mediante el menú Archivo o bien pinchando el icono de personalización que aparece arriba a la derecha.
. Verá diferentes secciones, pinche la opción Mostrar opciones avanzadas.
. Vaya a Privacidad, Configuración de contenido.
. Seleccione Todas las cookies y los datos de sitios.
. Aparecerá un listado con todas las cookies ordenadas por dominio. Para que le sea más fácil encontrar las cookies de un determinado dominio introduzca parcial o totalmente la dirección en el campo Buscar cookies.
. Tras realizar este filtro aparecerán en pantalla una o varias líneas con las cookies de la web solicitada. Ahora sólo tiene que seleccionarla y pulsar la X para proceder a su eliminación.
 
– A continuación le indicamos cómo acceder a las cookies del navegador Internet Explorer. Nota: estos pasos pueden variar en función de la versión del navegador:
. Vaya a Herramientas, Opciones de Internet
. Haga click en Privacidad.
. Elija y ajuste el nivel de privacidad que desee.
 
– A continuación le indicamos cómo acceder a las cookies del navegador Firefox. Nota: estos pasos pueden variar en función de la versión del navegador:
. Vaya a Opciones o Preferencias según su sistema operativo.
. Haga click en Privacidad.
. En Historial elija Usar una configuración personalizada para el historial.
. Ahora verá la opción Aceptar cookies, puede activarla o desactivarla según sus preferencias.
 
– A continuación le indicamos cómo acceder a las cookies del navegador Safari para OSX. Nota: estos pasos pueden variar en función de la versión del navegador:
. Vaya a Preferencias, luego Privacidad.
. En este lugar verá la opción Bloquear cookies para que ajuste el tipo de bloqueo que desea realizar.
 
– A continuación le indicamos cómo acceder a las cookies del navegador Safari para iOS. Nota: estos pasos pueden variar en función de la versión del navegador:
. Vaya a Ajustes, luego Safari.
. Vaya a Privacidad y Seguridad, verá la opción Bloquear cookies para que ajuste el tipo de bloqueo que desea realizar.
 
– A continuación le indicamos cómo acceder a las cookies del navegador para dispositivos Android. Nota: estos pasos pueden variar en función de la versión del navegador:
. Ejecute el navegador y pulse la tecla Menú, luego Ajustes.
. Vaya a Seguridad y Privacidad, verá la opción Aceptar cookies para que active o desactive la casilla.
 
– Para acceder a la configuración de cookies del navegador para dispositivos Windows Phone. Nota: estos pasos pueden variar en función de la versión del navegador:
. Abra Internet Explorer, luego Más, luego Configuración
. Ahora puede activar o desactivar la casilla Permitir cookies.
 
Translate this page here.

Us de les galetes (cookies) - Aquesta pàgina web utilitza galetes (cookies). Si continua navegant accepta el seu l'ús i la nostra política de galetes

Cookies Usage - This website uses cookies. If you continue browsing, you accept our cookie policy

Uso de cookies - Este sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando, acepta su uso y nuestra política de cookies

ACEPTAR