Legal-Avís legal

Avís legal
Denominació legal: BangkokBarcelonaonfoot
Nom comercial: BangkokBarcelonaonfoot
E-mail: info@bangkokbarcelonaonfoot.com
Nom del domini: BangkokBarcelonaonfoot 
Objecte
El prestador, responsable de la pàgina web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el que es pretén donar compliment a les obligacions disposades a la llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris de la pàgina web respecte a les condicions d’ús de la pàgina web.
Tota persona que accedeixi a aquesta pàgina web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a respectar i complir rigorosament les disposicions aquí exposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.
El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus de informació que pogués aparèixer a la pàgina web, sense que existeixi cap obligació de preavisar ni posar en coneixement dels usuaris les esmentades obligacions, entenent-se com a suficients amb la publicació a la pàgina web del prestador.
 
Responsabilitat
El prestador s’allibera de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada a la pàgina web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a la mateixa.
La pàgina web del prestador pot utilitzar galetes (cookies) (petits arxius de informació que es servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que son considerades imprescindibles pel correcte funcionament i visualització de la pàgina web. Les galetes emprades a la pàgina web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en terminar la sessió de l’usuari. En cap cas les galetes seran emprades per recollir informació personal.
Des de la pàgina web del client és possible que es re-dirigeixi a continguts de terceres pàgines web. Donat que el prestador no pot controlar sempre el contingut introduït per tercers a les seves pàgines web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte als esmentats continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la re-direcció a la pàgina web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, a foros, chats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials, o qualsevol altra mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant i en compliment del disposat a l’article 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o en el seu cas, bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que el usuari consideri que existeix a la pàgina web cap contingut que pogués ésser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho notifiqui immediatament a l’administrador de la pàgina web.
Aquesta pàgina web ha estat revisat i provat per que funcioni correctament. En principi pot garantir-se el correcte funcionament els 356 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació o que es donin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstancies similars que facin impossible l’accés a la pàgina web.
 
Protecció de dades personals
El presentador està profundament compromès amb el compliment de la normativa legal de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al art. 9 de la llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i al reglament de desenvolupament de dita llei.
 
Propietat intel·lectual i industrial
La pàgina web, incloent-hi a títol informatiu però no limitatiu, la seva programació, edició, compilació, i demés elements pel seu funcionament, dissenys, logotips, text i/o gràfics, son propietat del prestador o disposa de llicència o autorització expressa dels autors. Tots els continguts de la pàgina web es troben degudament protegits per la normativa de la propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat per la que fossin destinats, la reproducció total o parcial, us, explotació, distribució i comercialització requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol us no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un greu incompliment  dels drets de propietat intel·lectual i industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, texts i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer a la pàgina web del prestador, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol controvèrsia que pogués generar-se respecte als mateixos.  
El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant la sola menció o aparició a la pàgina web, l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.
Per dur a terme qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts de la pàgina web, pot vostè fer-ho a través del següent correu electrònic (info@bangkokbarcelonaonfoot.com)
 
Llei aplicable i jurisdicció
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades  amb aquesta pàgina web o de les activitats en ella desenvolupades, serà d’aplicació la legislació catalana, a la que es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu us, els jutjats i tribunals de Catalunya. 
 
 
———————————————
 
Aviso legal
 
Denominación Social: BangkokBarcelonaonfoot
Nom comercial: BangkokBarcelonaonfoot
E-mail: info@bangkokbarcelonaonfoot.com
Nom del domini: BangkokBarcelonaonfoot 
Objeto
El prestador, responsable del sitio web, pone a disposición de los usuarios el presente documento con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico (LSSI-CE) así como informar a todos los usuarios del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso del sitio web.
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualesquiera otra disposición legal que fuera de aplicación.
El prestador se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web del prestador.
 
Responsabilidad
El prestador se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en su sitio web, siempre que esta información haya sido manipulada o introducida por un tercero ajeno al mismo.
El sitio web del prestador puede utilizar cookies (pequeños archivos de información que el servidor envía al ordenador de quien accede a la página) para llevar a cabo determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto funcionamiento y visualización del sitio. Las cookies utilizadas en el sitio web tienen, en todo caso, carácter temporal con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior y desaparecen al terminar la sesión del usuario. En ningún caso se utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal.
Desde el sitio web del cliente es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. Dado que el prestador no puede controlar siempre los contenidos introducidos por los terceros en sus sitios web, éste no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos contenidos. En todo caso, el prestador manifiesta que procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la redirección a dicho sitio web, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión.
El prestador no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título enunciativo pero no limitativo, en foros, chat´s, generadores de blogs, comentarios, redes sociales o cualesquiera otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma independiente en la página web del prestador. No obstante y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la LSSI-CE, el prestador se pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, y colaborando de forma activa en la retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional, o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso de que el usuario considere que existe en el sitio web algún contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al administrador del sitio web.
Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En principio, puede garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. No obstante, el prestador no descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de programación, o que acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas, o circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso a la página web.
 
Protección de datos personales
El prestador se encuentra profundamente comprometido con el cumplimiento de la normativa
española de protección de datos de carácter personal, y garantiza el cumplimiento íntegro de las
obligaciones dispuestas, así como la implementación de las medidas de seguridad dispuestas en
el art. 9 de la ley 15/1999, de protección de datos de carácter personal (LOPD) y en el reglamento de desarrollo de la misma.
 
Propiedad intelectual e industrial
El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos son propiedad del prestador o en su caso dispone de licencia o autorización expresa por parte de los autores. Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los registros públicos correspondientes.
Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial, uso, explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso de la autorización escrita previa por parte del prestador. Cualquier uso no autorizado previamente por parte del prestador será considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor.
Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al prestador y que pudieran aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. 
El prestador reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no implicando su sola mención o aparición en el sitio web la existencia de derechos o responsabilidad alguna del prestador sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación por parte del mismo.
Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web, puede hacerlo a través del siguiente correo electrónico. (info@bangkokbarcelonaonfoot.com)
 
Ley aplicable y jurisdicción
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación catalana, a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de Catalunya.
 
Translate this page here.

Us de les galetes (cookies) - Aquesta pàgina web utilitza galetes (cookies). Si continua navegant accepta el seu l'ús i la nostra política de galetes

Cookies Usage - This website uses cookies. If you continue browsing, you accept our cookie policy

Uso de cookies - Este sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando, acepta su uso y nuestra política de cookies

ACEPTAR