BABA-Tailandia-20160130-Nakhon Sawan-The Walk

Final Figures-Xifres Finals

Resum numèric de la nostra aventura.

Xifres, estadístiques i dades objectives que radiografien el nostre passeig a peu entre Bangkok i Barcelona.

* * * *

How many kilometers did we walk? How many footsteps? How many pairs of shoes? How many towns did we walk through? How many nights did we camp?

All of the answers to these questions – and many more – are below.

Here is our adventure, by the numbers.

– Quilòmetres caminats totals //// Total kilometers walked

. Jenn: 14.000 kms, 8,700 miles (roughly)

. Lluís: 16.048 kms, 9,972 miles

– Passes caminades totals (estimació) //// Total steps walked (estimation)

. Jenn: 18.200.000

. Lluís: 20.862.400

– Dies de ruta totals //// Total days en route

955

– Quilos/persona carregats durant tot el dia //// Kilos/person carried all day long

. Jenn: 18 – 25

30% – 42% del seu pes corporal //// 30% – 42% of her bodyweight

. Lluís: 18 – 23

36% – 46% del seu pes corporal //// 36% – 46% of his bodyweight

– Promig d’hores caminades cada dia //// Average daily walking hours

8 – 10

– Promig quilòmetres/dia caminats a Àsia //// Average kilometers/day walked in Asia

27

– Promig quilòmetres/dia caminats a Europa //// Average kilometers/day walked in Europe

22

– Distàncies màximes caminades en un sol dia //// Maximum distance walked in a single day

. Jenn amb motxilles //// Jenn with backpacks: 38 kms

. Jenn sense motxilles //// Jenn without backpacks: 45 kms

També alguns dies va fer //// Also some days totaling: 44 kms, 42 kms, 40 kms

. Lluís amb motxilles //// Lluís with backpacks: 50 kms

. Lluís sense motxilles //// Lluís without backpacks: 80 kms

També alguns dies va fer //// Also some days totaling: 63 kms, 61 kms, 60 kms

Nota: Alguns dies vam caminar per separat //// Note: Some days we walked separately

– Poblacions, ciutats, indrets caminats (aprox.) //// Towns, places, cities walked (approx.)

3.377

– Alçada màxima caminada //// Maximum altitude walked

3.252 m

Pas de Sagirdasht al Pamir //// Sagirdasht pass in Pamir

– Lavabo més llunyà des del lloc on dormim //// Furthest toilet from our sleeping place

160 passes //// 160 steps

A un poblet al cor del Pamir //// In a little town in the Pamir

– Botes emprades //// Number of boots

. Jenn: 9 parells //// 9 pairs

De les que 3 parells gairebé no compten per ser de molt mala qualitat i haver durat molt poc. Realistament, 6 parells. //// 3 pairs don’t really count, as they lasted a short time due to bad quality. Realistically, 6 pairs.

. Lluís: 4 parells //// 4 pairs

Parell 1: 3.500 kms aprox; Parell 2: 6.900 kms !! aprox; Parell 3: 3.800 kms aprox; Parell 4: 1.800 kms aprox. //// Pair 1: 3,500 kms approx; Pair 2: 6,900 kms !! approx; Pair 3: 3,800 kms approx; Pair 4: 1,800 kms approx.

– Motxilles //// Backpacks

. Jenn: 4 grans i 8 petites //// 4 big and 8 small

. Lluís: 1 gran i 1 petita //// 1 big and 1 small

– Telèfons //// Telephones

. Jenn: 4

. Lluís: 2

– Sacs de dormir //// Sleeping bags

. Jenn: 2

. Lluís: 1

– Matalassos de dormir //// Sleeping mattresses

. Jenn: 2

. Lluís: 1

– Tendes de campanya //// Tents

3

– Hamaques //// Hammocks

1

– Passaports //// Passports

. Jenn: 2

. Lluís: 2

– Passaports ‘a la merda!’ //// Passports ‘to shit!’

. Jenn: 0

. Lluís: 1

Passaport enviat (caigut) literalment dins un pou ple d’excrements //// Passport sent (fallen) literally inside a well full of excrements

– Estats, països, nacions visitats //// States, countries, nations visited

23

. Tailàndia, Birmània, Bangladesh, Índia, Kirguizistan (no forma part de la ruta a peu, però fou necessari per obtenir visats), Pamir, Tadjikistan, Uzbekistan, Kazakstan (no forma part de la ruta a peu, però fou necessari per poder sortir d’Uzbekistan), Iran, Azerbaidjan, Geòrgia, Turquia, Grècia, Macedònia, Albània, Montenegro, Bòsnia-Hercegovina, Croàcia, Eslovènia, Itàlia, França i Catalunya. ////

. Thailand, Burma, Bangladesh, India, Kyrgyzstan (it was not part of the route, but it was necessary for obtaining visas), Pamir, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan (it was not part of the route, but it was necessary to leave Uzbekistan), Iran, Azerbaijan, Georgia, Turkey, Greece, Macedonia, Albania, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Slovenia, Italy, France and Catalonia.

– Fronteres creuades //// Borders crossed

25

. 4 entre Tailàndia i Birmània / 1 entre Tailàndia i Kirguizistan / 1 entre Kirguizistan i Pamir / 1 entre Tadjikistan i Uzbekistan / 1 entre Uzbekistan i Kazakstan; 1 entre Kazakstan i Kirguizistan / 1 entrada a Bangladesh / 1 entre Bangladesh i Índia / 1 entre Índia i Iran / 1 entre Iran i Azerbaidjan / 1 entre Azerbaidjan i Geòrgia / 1 entre Geòrgia i Turquia / 1 entre Turquia i Grècia / 1 entre Grècia i Macedònia / 1 entre Macedònia i Albània / 1 entre Albània i Montenegro / 1 entre Montenegro i Bòsnia-Hercegovina / 1 entre Bòsnia-Hercegovina i Croàcia / 1 entre Croàcia i Eslovènia / 1 entre Eslovènia i Itàlia / 1 entre Itàlia i França / 1 entre França i Catalunya. ////

. 4 between Thailand and Burma / 1 between Thailand and Kyrgyzstan / 1 between Kyrgyzstan and Pamir / 1 between Tajikistan and Uzbekistan / 1 between Uzbekistan and Kazakhstan; 1 between Kazakhstan and Kyrgyzstan / 1 entry to Bangladesh / 1 between Bangladesh and India / 1 between India and Iran / 1 between Iran and Azerbaijan / 1 between Azerbaijan and Georgia / 1 between Georgia and Turkey / 1 between Turkey and Greece / 1 between Greece and Macedonia / 1 between Macedonia and Albania / 1 between Albania and Montenegro / 1 between Montenegro and Bosnia-Herzegovina / 1 between Bosnia-Herzegovina and Croatia / 1 between Croatia and Slovenia / 1 between Slovenia and Italy / 1 between Italy and France / 1 between France and Catalonia.

– Visats per persona //// Visas per person

18

. 2 per Tailàndia / 2 per Birmània / 2 per Kirguizistan (segell d’entrada sense visat) / 1 per Pamir / 1 per Tadjikistan / 1 per Uzbekistan / 1 per Kazakstan (segell d’entrada sense visat) / 2 per Bangladesh / 1 per Índia / 1 per Iran / 1 per Azerbaidjan / 1 per Geòrgia (segell d’entrada sense visat) / 2 per Turquia  ////

. 2 for Thailand / 2 for Burma / 2 for Kyrgyzstan (entry stamp without a visa) / 1 for Pamir / 1 for Tajikistan / 1 for Uzbekistan / 1 for Kazakhstan (entry stamp without a visa) / 2 for Bangladesh / 1 for India / 1 for Iran / 1 for Azerbaijan / 1 for Georgia (entry stamp without a visa) / 2 for Turkey

– Nits en ruta //// Nights

954

– Distribució de les nits //// Where we slept

. Acampada lliure: Boscs, camps, deserts, camps conreats, edificis abandonats, edificis en construcció, sota ponts, lleres de riu, platges, canals de irrigació, als costats de carreteres, castells, accessos a cases, cementiris, edificis religiosos, …  ////

Wild camping: Forests, countryside, deserts, farmland, abandoned buildings, buildings under construction, under bridges, river banks, beaches, irrigation ditches, alongside the roads, castles, driveways, cemeteries, religious buildings, …

228 nits //// 228 nights

23,87% del total //// 23.87% of the total

. Acampada permesa: Amb permís dels propietaris o responsables a: jardins, patis, camps, edificis annexes, garaigs, benzineres, escoles, edificis en construcció, temples, peatges d’autopista, restaurants, tallers mecànics o industrials, cabanes de pescadors, magatzems, sales de casament, camps de futbol, consultes de metges, centres cívics, …  ////

Camping with permission of property owner, or other responsible people at: gardens, patios, farmland, annex buildings, garages, gas stations, schools, buildings under construction, temples, highway toll booths, restaurants, mechanic or industrial workshops, fishermen cabins, warehouses, wedding halls, football (soccer) fields, visiting doctor’s offices, civic centers, …

67 nits //// 67 nights

7,02% del total //// 7.02% of the total

. Cases particulars: A cases privades amb les persones que hi viuen //// Private homes, with owners or families

298 nits //// 298 nights

31,20% del total //// 31.20% of the total

. Hotel, hostal, pensió, lloguer privat, … de pagament //// Hotel, hostel, pension, private rooms, … paid nights

340 nits //// 340 nights

35,60% del total //// 35.60% of the total

. Altres: Nits de trànsit amb transport per gestions de suport, com obtenció de visats //// Others: Transit nights with public transportation to get visas, for example

22 nits //// 22 nights

2,30% del total //// 2.30% of the total

– Actes de bondat, generositat i hospitalitat rebuts //// Acts of kindness, generosity and goodness received

Innumerables //// Too many to count

A molts indrets, però especialment a Iran (FANTÀSTIC), Pamir, Albània, Grècia, Itàlia, Índia, Turquia i Tailàndia ////

In many places, but especially in Iran (FANTASTIC), Pamir, Albania, Greece, Italy, India, Turkey and Thailand

– Actes de maldat no extrema //// Red-flag moments that could have turned very bad

Menys de 10 //// Less than 10

– Necessitat de, o visita a, serveis mèdics //// Medical visits

Unes 10 //// Around 10

– Operacions quirúrgiques i hospitalització //// Surgery and hospitalization

1, Jenn

– Robatoris o atracaments //// Thefts or violent robberies

0

– Extorsions ‘oficials’ (corrupció) //// ‘Official’ extortions (corruption)

1

– Peticions de passaports o identificació //// Passport or identification requests

Innumerables //// Too many to count

A gairebé tot arreu, però especialment a Birmània, Pamir, Tadjikistan, Uzbekistan, Iran, Macedònia, Montenegro, Bòsnia-Hercegovina, Croàcia i Eslovènia. ////

Almost everywhere, but especially in Burma, Pamir, Tajikistan, Uzbekistan, Iran, Macedonia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Croatia and Slovenia.

– Detencions o empresonaments //// Detentions or imprisonments

0

– Entrades publicades a la nostra pàgina web //// Posts published on our website

275

– Pàgines publicades a la nostra pàgina web (Pàgines de les entrades) //// Pages published on our website

2.765

– Paraules escrites amb un dit i el telèfon, per fer el diari de viatge així com la nostra web (aprox.) //// Words written with one finger and a phone, to document the walk and feed our website (approx.)

. Jenn: Desconegut //// Unknown

. Lluís: 600.000 //// 600,000

– Fotografies fetes al llarg del viatge //// Photographs taken along the trip

. Jenn: Desconegut //// Unknown

. Lluís: 6.666 //// 6,666

189 – Tailàndia //// Thailand; 363 – Birmània //// Burma; 428 – Bangladesh //// Bangladesh; 672 – Índia //// India; 181 – Kirguizistan //// Kyrgyzstan; 512 – Pamir i Tadjikistan //// Pamir and Tajikistan; 589 – Uzbekistan //// Uzbekistan; 516 – Iran //// Iran; 137 – Azerbaidjan //// Azerbaijan; 318 – Geòrgia //// Georgia; 572 – Turquia //// Turkey; 153 – Grècia //// Greece; 188 – Macedònia //// Macedonia; 94 – Albània //// Albania; 85 – Montenegro //// Montenegro; 109 – Bòsnia-Hercegovina //// Bosnia-Herzegovina; 139 – Croàcia //// Croatia; 46 – Eslovènia //// Slovenia; 509 – Itàlia //// Italy; 379 – França //// France; 487 – Catalunya //// Catalonia

Sempre comptant. Xifres de Tailàndia //// Always counting. Numbers in Thailand
Sempre comptant. Xifres de Tailàndia //// Always counting. Numbers in Thailand
Sempre comptant. Xifres de Birmània //// Always counting. Numbers in Burma
Sempre comptant. Xifres de Birmània //// Always counting. Numbers in Burma
Tants quilòmetres! Tantes passes! //// So many kilometers! So many steps!
Tants quilòmetres! Tantes passes! //// So many kilometers! So many steps!
Una important operació! //// An important surgery!
Una important operació! //// An important surgery!
Tants quilos a sobre! //// So many kilos carried!
Tants quilos a sobre! //// So many kilos carried!
Donant un copet de ma a Jenn, portant les 2 motxilles alhora. Una manera no gaire assenyada de posar-me en forma ràpidament
Tants quilos a sobre! //// So many kilos carried!
Tantes botes! //// So many boots!
Tantes botes! //// So many boots!
Tantes butllofes i ferides especialment als peus, però també a les esquenes, espatlles, cames...! //// So many blisters and wounds specially at feet, but also backs, shoulders, legs...!
Tantes butllofes i ferides especialment als peus, però també a les esquenes, espatlles, cames…! //// So many blisters and wounds specially at feet, but also backs, shoulders, legs…!
Tantes acampades! //// So much wild camping!
Tantes acampades! //// So much wild camping!
Tantes acampades! //// So much wild camping!
Tantes acampades! //// So much wild camping!
Tantes fronteres! //// So many borders!
Tantes fronteres! //// So many borders!
Un lavabo obert a 160 passes d'on dormim! //// An open-air toilet 160 steps away from our sleeping place!
Un lavabo obert a 160 passes d’on dormim! //// An open-air toilet 160 steps away from our sleeping place!
Passaport 'a la merda!' Aquí dins va caure… //// Passport 'to shit!' Here it felt...
Passaport ‘a la merda!’ Aquí dins va caure… //// Passport ‘to shit!’ Here it felt…
Gràcies per no haver tingut cap incident amb mines terrestres, moltes de les quals ens han acompanyat al llarg de la ruta, especialment a Birmània, Tadjikistan, Bòsnia-Hercegovina i Croàcia. / Thank you for not having any incident with land mines, many of which were along our route, especially in Burma, Tajikistan, Bosnia-Herzegovina and Croatia.
Tantes mines antipersona! //// So many landmines!
Tants ponts per creuar! //// So many bridges to cross!
Tants ponts per creuar! //// So many bridges to cross!
Jo vull viure a aquesta cantonada! Així podria passar-me la vida donant la meva adreça i escrivint: Visc a la cantonada de Giuseppe Verdi amb Giacomo Puccini! Quins mites!!!!
Tantes cruïlles  per decidir! //// So many crisscrossings to decide!
Tants pans per assaborir! //// So many breads to taste!
Tants pans per assaborir! //// So many breads to taste!
Tanta hospitalitat gaudida! //// So much hospitality enjoyed!
Tanta hospitalitat gaudida! //// So much hospitality enjoyed!
Alguns aniversaris passats fora de casa i lluny dels més estimats! //// Some birthdays passed away from home and far from the most loved!
Alguns aniversaris passats fora de casa i lluny dels més estimats! //// Some birthdays passed away from home and far from the most loved!
Comitè de benvinguda de benvinguda al 'final oficial' del nostre viatge. La benvinguda al Palau de la Música Catalana
Tant d’amor rebut! //// So much love received!
Lluís: Gràcies a Jenn per aguantar-me, ajudar-me i seguir fins al final amb mi. Jenn: Gràcies a en Lluís per aguantar-me, ajudar-me i seguir fins al final amb mi. / Lluís: Thank you to Jenn for keeping up with me, helping me and staying with me until the end. Jenn: Thank you to Lluís for keeping up with me, helping me in more ways than I can count, and staying with me until the end.
Tanta alegria i satisfacció per haver assolit aquest gran repte !!!! //// So much happiness and satisfaction achieving such a big challenge !!!!

Us de les galetes (cookies) - Aquesta pàgina web utilitza galetes (cookies). Si continua navegant accepta el seu l'ús i la nostra política de galetes

Cookies Usage - This website uses cookies. If you continue browsing, you accept our cookie policy

Uso de cookies - Este sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando, acepta su uso y nuestra política de cookies

ACEPTAR